• Đặt hàng nhanh: 0914064676
 • Email: hanhtinhso.vn@gmail.com
 • Thứ năm, 21/01/2021 02:46:38 - Chào mừng đến với Website http://www.hanhtinhso.vn
 • Tìm kiếm

  Đăng nhập

  User:
  Mật khẩu:
  Tự động đăng nhập?
  Đăng ký thành viên mới!
  Quên mật khẩu?

  Hỗ trợ trực tuyến

  Giám đốc
  Mr. Chí Trung
  0914064676
  Kinh doanh
  Ms. Minh Tâm
  0905462660
  Hotline
  Mr. Trung
  0914064676
  Kế Toán
  Ms. Thanh Thảo
  0945320198

  Sản phẩm mới

  Liên kết quảng cáo

  Banner trái Banner trái Banner trái Banner trái Banner trái

  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 0
  Số người đã xem hôm nay: 0
  Tổng số người đã xem: 2692558

  Robot lau nhà Ecovacs Deebot T5 HERO

  Robot lau nhà Ecovacs Deebot T5 HERO
  http://hanhtinhso.vn/wp-content/uploads/2021/01/t5-3.jpg
  http://hanhtinhso.vn/wp-content/uploads/2021/01/t5-2.jpg

  Robot lau nhà Ecovacs Deebot T5 HERO

  ℝ𝕠𝕓𝕠𝕥 𝕙ú𝕥 𝕓ụ𝕚 𝕝𝕒𝕦 𝕟𝕙à 𝔼𝕔𝕠𝕧𝕒𝕔𝕤 𝔻𝕖𝕖𝕓𝕠𝕥 𝕋𝟝 ℍ𝔼ℝ𝕆(𝔻𝕏𝟡𝟞, 𝕆ℤ𝕄𝕆 𝟡𝟝𝟘)
  ▪️ 𝐌𝐚̀𝐮: Đ𝐞𝐧, 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠
  ▪️ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭: 𝐇𝐮́𝐭, 𝐥𝐚𝐮 (đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝟐 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏)
  ▪️ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡: 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐍𝐚𝐯𝐢™ 𝟐.𝟎 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲
  ▪️ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀: 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜, 𝐭𝐮̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡
  ▪️ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀: 𝟑 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̉𝐦/ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐚̀𝐧: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮̣𝐢 𝐛𝐚̂̉𝐧: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐨̛𝐢/ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐚̂̀𝐲 𝐫𝐚́𝐜: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐮́𝐭 (𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝/ 𝐌𝐚𝐱/ 𝐌𝐚𝐱+): 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝐏𝐚/ 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝐏𝐚/ 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐚
  ▪️ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭, 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝, 𝐌𝐚𝐱, 𝐌𝐚𝐱+
  ▪️ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐨̂̀𝐧: 𝟒𝟗-𝟔𝟔 𝐝𝐁𝐀
  ▪️ 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐫𝐚́𝐜: 𝟒𝟑𝟎 𝐦𝐥 | 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟐𝟒𝟎 𝐦𝐥
  ▪️ 𝐂𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝐅𝐥𝐨𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐡 𝟐.𝟎
  ▪️ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨̣𝐜: 𝐇𝐞𝐩𝐚 𝟐.𝟎
  ▪️ 𝐋𝐚𝐮 𝐮̛𝐨̛́𝐭: 𝐎𝐙𝐌𝐎™ 𝐌𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 | 𝐋𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨̂: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐓𝐮̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢: 𝐂𝐨́ (𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡)
  ▪️ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠: 𝐕𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠
  ▪️ 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐨 (𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚): 𝟐 𝐜𝐦
  ▪️ 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟑𝟒.𝟓 𝐜𝐦 𝐱 𝐂𝐚𝐨 𝟗.𝟑 𝐜𝐦
  ▪️ 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐧: 𝐋𝐢-𝐢𝐨𝐧 𝟓𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐀𝐇
  ▪️ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚/ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝟐𝟎𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭/ 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐞́𝐭 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠
  ▪️ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏 𝐝𝐨𝐜𝐤 𝐬𝐚̣𝐜, 𝟒 𝐜𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐪𝐮𝐞́𝐭 𝐜𝐚̣𝐧𝐡, 𝟑 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐥𝐚𝐮 𝐮̛𝐨̛́𝐭

  7.390.000 ₫


  • Thông tin chi tiết

  Nhắc đến robot hút bụi lau nhà không thể không nhắc đến robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot thuộc sở hữu của Ecovacs Robotics. Thật không quá khi nói robot lau nhà Ecovacs Deebot là tối ưu nhất và hoàn thiện nhất trong tất cả những dòng robot hút bụi lau nhà trên thị trường hiện nay. Và Robot hút bụi lau nhà Ecovas Deebot T5 (DX96) hội tụ đầy đủ các tính năng ưu việt đó.

  TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  • Công nghệ điều hướng smart navi 2.0
  • Lưu nhớ 3 bản đồ, thiết lập phân vùng làm việc thông minh
  • Pin 5200 mAh, làm việc liên tục đến 200 phút
  • Kiểm soát và điều khiển qua APP điện thoại nhạy bén
  • Lau hút đồng thời, lực hút tùy biến nhận diện mặt sàn tự động

  Những đặc điểm nổi bật của Robot hút bụi lau nhà DeeBot T5

  – Sạch triệt để với khả năng hút và lau đồng thời

  – Thân máy 9.3cm, giúp Robot dễ dàng len lỏi các khu chật hẹp như gầm giường tủ, ghế sofa mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

  – Vượt chướng ngại vật lên tới 2cm Robot dễ dàng vượt qua vật cản để di chuyển làm sạch ở các bề mặt khác nhau mà không gặp khó khăn gì.

  – Nhận diện thảm và tự động chuyển đổi lực hút. Robot có thể tự động tăng sức hút để làm sạch thảm, và sử dụng combo hút chân không cùng khả năng lau ướt để làm sạch sàn cứng triệt để.

  – Các chế độ làm sạch của Robot khá phong phú, có tính ứng dụng cao trong hầu hết mọi loại sàn.

  – Pin siêu khủng lên tới 5200mAh giúp thời gian hoạt động liên tục của Robot lâu hơn.

  – Lực hút 1500pa kết hợp chổi cạnh thu gom quét bụi hiệu quả, robot có thể tối ưu hóa các loại bụi bẩn thông thường như bụi mịn, bụi bông, bụi li ti, thậm chí là mảnh vụn lớn, tóc rụng, lông thú cưng…

  – Cơ chế hoạt động của DX96 dựa trên thuật toán SLAM, tăng cường khả năng định vị kết hợp trí tuệ nhân tạo đột phá. Thiết bị sử dụng Cortex hiệu quả cao, giúp quét nhanh khung hình 1800 điểm/giây, tái hiện rõ nét và nhanh chóng không gian gia đình bạn nhờ cục laser gắn trên thân máy. Điều này cho phép robot vẽ bản đồ trực quan ngôi nhà, từ đó thiết lập được đường đi thông minh, nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng và thời gian dọn dẹp tối đa.

  Ecovacs Deebot T5 HERO

  – Hệ thống điều hướng Smart Navi 3.0 khả năng quét 360 độ xung quanh căn nhà để vẽ bản đồ di chuyển theo kế hoạch sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

  – Ecovacs Deebot T5 HERO  được trang bị tường ảo giúp khoanh vùng di chuyển làm sạch của Robot

  – Thoát khí tốt hơn giúp robot đỡ ồn hơn

  – Bộ nhớ Multimap giúp cho Robot ghi nhớ nhiều bản đồ trong gia đình bạn. Do đó phù hợp cả với những gia đình có nhiều tầng.

  Ecovacs Deebot T5 HERO

  – Vi điều khiển hộp nước mới giúp thời gian sử dụng nước cao hơn.

  – Với công nghệ biến chống va chạm thông minh, Ecovacs Deebot T5 HERO  có thể tránh chướng ngại vật và bảo vệ đồ nội thất của bạn.

  – Chế độ làm việc linh hoạt, có thể làm sạch diện tích lên tới 350 mét vuông.

  – Kiểm soát dễ dàng với ECOVACS App

  Ecovacs Deebot T5 HERO

  – Tự quay về sạc khi pin yếu

  Với những tính năng nổi trội Ecovas DeeBot T5 đã chiếm lấy trái tim của tất cả những người nội trợ trên thế giới, đặc biệt là những người đam mê và yêu thích công nghệ.

  Bộ sản phẩm gồm: Robot, 2 đôi chổi cạnh; 2 khăn lau; 1 dock sạc; adapter nguồn; 1 bình lau ướt; 1 lọc bụi dự phòng.

  ▪️ 𝐌𝐚̀𝐮: Đ𝐞𝐧, 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠
  ▪️ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭: 𝐇𝐮́𝐭, 𝐥𝐚𝐮 (đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝟐 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏)
  ▪️ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡: 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐍𝐚𝐯𝐢™ 𝟐.𝟎 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲
  ▪️ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀: 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜, 𝐭𝐮̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡
  ▪️ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀: 𝟑 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̉𝐦/ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐚̀𝐧: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮̣𝐢 𝐛𝐚̂̉𝐧: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐨̛𝐢/ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐚̂̀𝐲 𝐫𝐚́𝐜: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐮́𝐭 (𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝/ 𝐌𝐚𝐱/ 𝐌𝐚𝐱+): 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝐏𝐚/ 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝐏𝐚/ 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐚
  ▪️ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭, 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝, 𝐌𝐚𝐱, 𝐌𝐚𝐱+
  ▪️ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐨̂̀𝐧: 𝟒𝟗-𝟔𝟔 𝐝𝐁𝐀
  ▪️ 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐫𝐚́𝐜: 𝟒𝟑𝟎 𝐦𝐥 | 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟐𝟒𝟎 𝐦𝐥
  ▪️ 𝐂𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝐅𝐥𝐨𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐡 𝟐.𝟎
  ▪️ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨̣𝐜: 𝐇𝐞𝐩𝐚 𝟐.𝟎
  ▪️ 𝐋𝐚𝐮 𝐮̛𝐨̛́𝐭: 𝐎𝐙𝐌𝐎™ 𝐌𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 | 𝐋𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨̂: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐓𝐮̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢: 𝐂𝐨́ (𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡)
  ▪️ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠: 𝐕𝐮̀𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠
  ▪️ 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩: 𝐂𝐨́
  ▪️ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐨 (𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚): 𝟐 𝐜𝐦
  ▪️ 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟑𝟒.𝟓 𝐜𝐦 𝐱 𝐂𝐚𝐨 𝟗.𝟑 𝐜𝐦
  ▪️ 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐧: 𝐋𝐢-𝐢𝐨𝐧 𝟓𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐀𝐇
  ▪️ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚/ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝟐𝟎𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭/ 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐞́𝐭 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠
  ▪️ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏 𝐝𝐨𝐜𝐤 𝐬𝐚̣𝐜, 𝟒 𝐜𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐪𝐮𝐞́𝐭 𝐜𝐚̣𝐧𝐡, 𝟑 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐥𝐚𝐮 𝐮̛𝐨̛́𝐭

  #Cam_kết_khi_mua_sản_phẩm:

  💯 Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ ECOVACS
  💯 Sản phẩm mới 100%, nguyên seal & Full box.
  💯 Bào hành 12 tháng – 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
  💯 Bảo trì miễn phí 1 năm sử dụng 06 tháng 1 lần.
  💯 Free Ship COD xem hàng thanh toán.

  Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Hành Tinh Số
  [A]: 87/1 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột – ĐakLak
  [T] (0262) 3847779 – Fax: (0262) 3847879
  [Sale] Ms. Tâm: 0905462660  |  Ms. Thảo: 0945320198
  [H] 0️⃣9️⃣1️⃣4️⃣0️⃣6️⃣4️⃣6️⃣7️⃣6️⃣
  [W] http://hanhtinhso.vn – http://giaiphapso.vn
  #Camera_quan_sát
  #Hệ_thống_chuông_cửa_có_hình
  #Khoá_cửa_vân_tay
  #Robot_hút_bụi_lau_nhà_tự_động
  #Nhà_thông_minh #Lumi

  0914064676 Zalo Chỉ Đường